Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, К. К., Андонова, М. М.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АВИАЦИОННИ СЪБИТИЯ НА БАЗАТА НА ВЕРОЯТНОСТЕН АНАЛИЗ НА РИСКА
Ключови думи: авиационно събитие, безопасност, оценка на риска, характеристики на авиационни събития

Абстракт: Авиационните събития, възникващи в процеса на експлоатация на авиационната техника, са случайни събития, за които са характерни специфични особености – място на възникване, причина, последствия, загуби и т.н. Качественото определяне и анализ на тези характеристики имат съществено значение за управлението на надеждността и безопасността на въздушния транспорт. В настоящата статия е предложен един подход за изследване и анализ на характеристиките на авиационни събития на базата на общите принципи за управление на безопасността и методологията за количествена оценка на риска.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 24-27, 2009, България, Созопол
  Autors: GEORGIEV, K. K., ANDONOVA, M. M.
  Title: Investigation of aviation event characteristics based on probabilistic risk analysis
  Keywords: aviation events, safety, risk assessment

  Abstract: Applicability of Probabilistic Risk Analysis for investigation of aviation event characteristics is considered. An overview of the approach and example showcase are provided to demonstrate the possibility for conclusions about probable causes and scenarios for the event, consequences and corrective actions effectiveness.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 24-27, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум