Оригинал (Original)
Автори: Стоянов,В., Ненов,В.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНE И ПРОЕКТИРАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ВРЪЗКИ НА ПЪТНИЧЕСКА ТАЛИГА ТИП GP 200
Ключови думи: изследване, износване, реборди, колооси, букси, модели

Абстракт: Изследвани и оптимизирани са параметрите на хоризонталните буксови връзки на двуосна пътническа талига. Направени са якостни изчисления на отделни елементи на буксата с отчитане на еластичните характеристики. Създадени са нови конструкции за радиално установяване (вписване) на колоосите в крив участък от пътя.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 288-293, 2010, България, Созопол
  Autors: STOYANOV,V., NENOV,N.
  Title: RESEARCH AND DESIGN OF HORIZONTAL AXLE-BOX JOINTS OF PASSENGER CAR BOGIE GP 200
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 288-293, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум