Оригинал (Original)
Автори: Генов, Ю. А., Арнаудов, К. С., Ташков, С. Т.
Заглавие: ОТНОСНО ЛИНЕАРИЗАЦИЯТА НА ОКАЧВАНЕТО ПРИ ДИНАМИЧНИЯ МОДЕЛ НА „ЧЕТВЪРТ АВТОМОБИЛ”
Ключови думи: динамичен модел на четвърт автомобил, Макферсон окачване, класическо окачване

Абстракт: В работата се разглеждат възможностите за линеаризация и привеждане на характеристиките към модел на окачването на автомобила, отнесен към едно от колелата му. Анализирани са два типа окачване – „Макферсон” и класическо с два носача. Определени са кинематичните зависимости и преводните отношения и е извършена линеаризацията им в околността на равновесното отношение. За конкретни изпълнения, е извършено числено моделиране на нелинейните и приведените линейни модели и е констатирано много добро съвпадение на резултатите, като се използва кинематично смущение, съответстващо на ISO-стандартите.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 156-164, 2010, България, Созопол
  Autors: GENOV, J. A., ARNAUDOV, K. S., TASHKOV, S. T.
  Title: ABOUT LINEARIZATION IN "QUARTER CAR" DYNAMIC MODEL
  Keywords: dynamic model of quarter car MacPherson strut suspension, classical suspension

  Abstract: The paper consider possibilities for linearization and characteristics reducing of car suspension take to the one of the wheels. Two suspension implementation types - “Macpherson” and “Double Wishbone” have analyzed. For concrete implementations is performed a numerical modeling of nonlinear and reduced linear models and very good results coincidence is obtained for kinematic road excitation accordance the ISO standards.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 156-164, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум