Оригинал (Original)
Автори: Андреев,В.
Заглавие: ВЪРХУ НАЧАЛОТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО АВИАЦИОННА МЕТЕОРОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ
Ключови думи: авиационна метеорология; осигуряване на авиацията; история; метеослужби -национална и военна; прогноза на времето; аерология; първи учебни пособия, обучение, кадри

Абстракт: Авиационната метеорология като изследвания и приложна дейност стартира след 1910 г. с публикации на Н. Негенцов и д-р Ст. Стайков (1912; 1914) за вертикалния атмосферен строеж по данни от планински станции в България и във връзка с участието на наши самолети в световната война. Организацията на тази дейност закъсняла поради мирния договор от 1919 г., който забранил България да има военна авиация. Възстановените полети наложили създаване от 1.04.1922 на “Служба за времето” към Дирекция на въздухоплаването със задача метеорологично осигуряване на авиацията. Към централата на Службата на летище Божурище били открити основни и спомагателни звена, вкл. авиометеорологична служба и въздухоплавателно училище, преместено през 1926 г. в Казанлък. Според [4] “Наред с класове за летци, авиотехници и свързочници имало и клас за обучение на метеоролози”. Тази Служба основала главни раздели на метеорорологията у нас като прогноза на времето, аерология и метеорологичен инструментариум.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 16-19, 2009, България, Созопол
  Autors: ANDREEV,V.
  Title:
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 16-19, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: пленарен доклад в международен форум