Оригинал (Original)
Автори: Попов, Г. И., Христова,М., Христов,Х., Михова,Д.
Заглавие: БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕКО-МАШИННИЯ ИНТЕРФЕЙС В ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ
Ключови думи: осигурителни системи, надеждност, безопасност, MMI, Марковско моделиране

Абстракт: Човеко-машинният интерфейс (ММI) е обобщен като структура на ергатична система, която се реконфигурира след отказ. Определено е поведението на човека-оператор (ръководител а железопътно движение, машинист, диспечер и т.н,) от гледна точка на надеждността и безопасността на човеко-машинния комплекс.Предложено е моделиране, основано на инструментариума на марковските вериги.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 269-272, 2010, България, Созопол
  Autors: POPOV, G. I., HRISTOVA,M., HRISTOV,H., MIHOVA,D.
  Title: SAFETY MODELING OF THE MAN-MACHINE INTERFACE IN SAFETY RELATED RAILWAY SYSTEMS
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 269-272, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум