Оригинал (Original)
Автори: Игнатов,И., Кралов, И. М., Синапов, П. В.
Заглавие: КОНСТРУКТИВЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА МИКРОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ (МЕМС) ЗА АКУМУЛИРАНЕ НА ЗВУКОВА ЕНЕРГИЯ
Ключови думи: Акумулиране на енергия, микро-електромеханични системи (МЕМС), шум, фотоволтаични системи

Абстракт: В работата е направен сравнителен анализ на конструкциите и технологиите за изработка на съществуващи средства за акумулиране на звукова и слънчева енергия. Сравнени са основните функционални параметри на типови решения за възприемане, преобразуване и съхранение на енергия от тези източници. Информацията може да се ползва при синтез на нови МЕМС за акумулиране на звукова енергия.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 165-168, 2010, България, Созопол
  Autors: IGNATOV,I., KRALOV, I. M., SINAPOV, P. V.
  Title: TECHNOLOGYCAL AND DESIGN ANALISYS OF MICRO-ELECTROMECHANICAL SYSTEMS (MEMS) FOR ENERGY HARVESTING
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 165-168, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум