Оригинал (Original)
Автори: Боянов,Ю., Момов, А. Л.
Заглавие: НАТОВАРЕНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО НА АВИОДИСПЕЧЕР И НЯКОИ ЕРГОНОМИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕТО МУ: ОСНОВНИ ЕРГОНОМИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО НА ДИСПЕЧЕРА
Ключови думи: авиация, диспечер, работно място, кула, летище, ергономия

Абстракт: В докладът е направен обзор на съществуващото положение в световен мащаб на авиационната индустрия. Също така е използвана и обобщена информация от международни организации занимаващи се с авиационна дейност. Като основен фокус е поставен върху работните места на диспечерите от ръководството на въздушното движение. От анализа на съществуващото положение и при отчитане на ергономичните изисквания към работните места от такъв тип са формулирани конкретни решения за оптимизиране на организацията на разглежданите работни места.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 20-23, 2009, България, Созопол
  Autors: BOYANOV,J., MOMOV, A. L.
  Title: WORK-LOAD OF DISPATCHER IN AIR TRAFFIC CONTROL AND FEW MODELS FOR ERGONOMICS OPTIMIZING: BASIC ERGONOMICS REQUIREMENTS IN WORKING PLACE OF DISPATCHER
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 20-23, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум