Оригинал (Original)
Автори: Атмаджова,Д.
Заглавие: ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВАГОН МНОГОТЕЛНИ СИСТЕМИ И БИФУРКАЦИОНЕН АНАЛИЗ
Ключови думи: железопътен вагон, динамичен анализ, многотелни системи, бифуркационен анализ

Абстракт: В статията се прави динамичен анализ на железопътен вагон, чрез приложение на метода “multibody system”, отчитайки процеса на виртуалното проектиране. Описана е частично програмната среда за приложение на базовия бифуркационен анализ за сложни механични системи. Анализират се бифуркациите на пътническите вагони тип В84 с талиги Т73-AD. Приложението в пътнически вагони при пълни симулационни модели показва реалната приложимост на разработеното програмно обезпечение за сложни модели от промишлеността. Конкретен акцент е отразен в системата “колело-релса”.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 215-220, 2010, България, Созопол
  Autors: ATMADZHOVA,D.
  Title: DYNAMICAL ANALYSIS TO RAILWAY WAGON MULTIBODY SYSTEMS AND BIFURCATION ANALYSIS
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 215-220, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум