Оригинал (Original)
Автори: Читаков, С. Б., Славов,В., Ангелов,И., Славова,И.
Заглавие: ЗВУКОВИ ТРЕПТЕНИЯ НА КОЛООС С ГУМЕНИ ЕЛАСТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ МЕЖДУ БАНДАЖА И КОЛЕЛОТО
Ключови думи: виброакустика, метод на крайните елементи

Абстракт: В тази работа се моделират и изследват с помощта на метода на крайните елементи (МКЕ) звуковите трептения на колоос с гумени еластични елементи между бандажа и колелото. Получените резултати са сравнени с резултатите от изследване на колоос с метална конструкция.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 197-200, 2010, България, Созопол
  Autors: TCHITAKOV, S. B., SLAVOV,V., ANGELOV,I., SLAVOVA,I.
  Title:
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 197-200, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум