Оригинал (Original)
Автори: Николов, В. Н., Амбарев, К. М.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА ГАЗООБМЕНА В ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ
Ключови думи: двигатели с вътрешно горене, математично моделиране и компютърна симулация

Абстракт: В статията е описан създаденият в средата MATLAB със Simulink компютърен симулационен модел за изследване на процесите на газообмен в двигатели с вътрешно горене при четиритактов цикъл с клапанно изпускане и пълнене, и при двутактов цикъл с контурно изпускане и продухване, и с клапанно изпускане и контурно продухване. След въвеждане и изчисляване на необходимите конструктивни и режимни параметри на двигателя и работното вещество, е създаден симулационният модел. Неговата структура се състои от подсистеми с необходимите паралелни и последователни връзки между тях. Със създадения симулационен модел са изчислени времесеченията на клапаните и отворите в цилиндъра, скоростите и дебитите на отработилите газове и прясното вещество.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 137-140, 2010, България, Созопол
  Autors: NIKOLOV, V. N., AMBAREV, K. M.
  Title: MODELING OF GAS EXCHANGE IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES
  Keywords: internal combustion engines, mathematical modeling and computer simulation

  Abstract: The article describes the set up in the middle with MATLAB Simulink computer simulation model to study gas exchange processes in internal combustion engines with four-valve-discharge cycle and filling, and two-stroke cycle contouring release and blow-down valve to release and purge contouring . After entering and calculating the necessary structural and regime parameters of the engine and working substance created simulation models. Its structure consists of subsystems necessary parallel and serial connections between them. The established simulation model are calculated vremesecheniyata valve and open the cylinder, the velocities and flow of the exhaust and fresh material.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 137-140, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум