Оригинал (Original)
Автори: Ралев, Я. И., Тодоров, Т. С.
Заглавие: Стенд за изпитване на сплави с памет на формата
Ключови думи: Сплави с памет на формата, фазова трансформация, ефект на па

Абстракт: В статията е описан стенд за изпитване на сплави с памет на формата. Устройство е предназначено за учебни и научно-изследователски цели. В конструкцията са заложени възможности за изследване на сплави с различни дължини и сечения. Конструкцията на стенда е базирана на винтова двойка, променяща работната част и универсално закрепване. Сплавите с памет на формата се активират при повишаване на температурата, което може да се постигне с помощта на електрическа енергия или друг вид температурно въздействие. С помощта на силов сензор и лостова система се регистрира силата, генерирана от сплавта, а термодвойка измерва моментната температура на обекта. Изпитваният образец се деформирана чрез пружина и при активация възвръща първоначалната си дължина като така се реализира преместване, което се отчита от сензор за позиция. Чрез точен резистор се измерва тока във веригата. Отчита се и електрическото напрежение, като така се получават данни за електрическото съпротивление и входната мощност. Вс

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, том -, брой 27, стр. стр. 5-10, 2015, България, София, МФ, ISBN ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ralev, Y. I., Todorov, T. S.
  Title: Experimental setup for shape meomory alloy investigations
  Keywords: shape memory alloys; phase transformation; effect of the shape memory

  Abstract: This paper describes an evaluation setup for testing of shape memory alloys (SMA). The device is intended for class learning research purposes. The design provides options to handle SMA of different lengths and sections owing to a screw couple with adjustable working part and general purpose fixture. Shape memory alloys are actuated by heating which is achievable by means of electrical energy or other type of temperature sources. Force generated by SMA is registered by a force sensor and lever system. The instantaneous temperature of the sample is measured by a thermocouple. A test wire is deformed by a spring and at actuation recovers its original length. This displacement is measured by a position sensor. A precise resistor is used to measure current in the circuit. Voltage is also measured and in this way data for electrical resistance and input power is obtained. All data is real-time recorded simultaneously by a National Instrument℗ specialized system and computer processed by La

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, vol. -, issue 27, pp. 5-10, 2015, Bulgaria, Sofia, MEF, ISBN ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание