Оригинал (Original)
Автори: Филипов К. Б., Герова Г. Г.
Заглавие: ИЗТОЧНИЦИ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ ПРИ РАБОТА СЪС СИСТЕМНИТЕ ТЕРМОХИДРАВЛИЧНИ КОДОВЕ
Ключови думи: ядрена безопасност, кодове с най-добра оценка, източници и р

Абстракт: Гарантирането на безопасността на ядрените съоръжения е от изключителна важност. Това се постига чрез използване на компютърни кодове с най-добра оценка, с помощта на които се моделират процесите и явленията, възникващи при стационарни, преходни и аварийни режими на работа на ядрените реактори. Резултатите, получени от тези софтуерни продукти, не дават напълно реални стойности, поради наличието на различни по вид, тип и природа неопределености. Това налага да се извършва анализ на неопределеностите, чрез който качествено и количествено да се потвърдят получените резултати.

Библиография

  Издание

  Научна конференция ЕМФ 2015, 2015, България, Созопол
  Autors: Filipov K. B., Gerova G. G.
  Title: SOURCES OF UNCERTAINTIES IN THERMAL-HYDRAULIC SYSTEM CODES
  Keywords: nuclear safety, best estimate computer codes, sources of uncertainties

  Abstract: Ensuring the safety of nuclear facilities is of highly importance. This is achieved by using the best estimate computer codes. With their help, the processes that occur in steady-state transients and accident operation of nuclear reactors are modeled. The results obtained from these codes do not completely give real results due to different species, type and nature of uncertainties. This requires an uncertainty analysis aimed to qualitative and quantitative conformation of the results.

  References

   Issue

   EMF 2015, 2015, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.