Оригинал (Original)
Автори: Добрев, П. Ц., Петров, Д. Г., Шиндов, П. Х.
Заглавие: Експериментални резултати от изследване на износоустойчивост на полимерни (PEEK) зъбни колела
Ключови думи: полимер, PEEK, вакуумно нанесено покритие, износоустойчивост

Абстракт: Представят се експериментално получените резултати от сравнително изследване относно износоустойчивостта на полимерни цилиндрични зъбни колела с прави зъби (покрити с вакумно нанесен TiN и непокрити)изработени от поли-етер-етер-кетон (PEEK) работещи в двойки при различни условия със стоманени. Направени са някои изводи.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Техника, Технологии и Системи - "ТЕХСИС 2015", том 21, брой 2, стр. стр. 115-120, 2015, България, Пловдив, ТУ-София, филиал Пловдив, ISBN ISSN 1310 - 8271

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dobrev, P. T., Petrov, D. G., Shindov, P. H.
  Title: Experimental resuls of an investigation about wear durability of polymer (PEEK) gear wheels
  Keywords: polymer, PEEK, vacuum deposited coating, wear durability, spur gear wheel

  Abstract: The experimental results of a comparative investigation about wear durability of polymeric spur gears (coated with vacuum deposited TiN and uncoated) made from poly-ether-ether-ketone (PEEK) running at different conditions in couples with steel spur gears are presented. Some conclusions are made.

  References

   Issue

   Journal of the Technical University – Sofia,Plovdiv branch, Bulgaria,“Fundamental Sciences and Applications” Vol. 21, 2015,International Conference on Engineering, Technologies and Systems,TECHSYS 2015,BULGARIA, vol. 21, issue 2, pp. 115-120, 2015, Bulgaria, Plovdiv, Technical University – Sofia,Plovdiv branch, Bulgaria, ISBN ISSN 1310 - 8271

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus