Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Д. Т.
Заглавие: ИНДЕКСИРАНА БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА ОТНОСНО АНАЛИЗ НА НОРМАЛНИ И АВАРИЙНИ РЕЖИМИ ПО ДАННИ ОТ АВТОМАТИЧНИ РЕГИСТРАТОРИ
Ключови думи: индексирана библиографска справка, анализ на нормални и авар

Абстракт: В работата е представен процесът на събиране и структуриране на информация за литературни източници, алгоритъм за генериране на индексирана библиографска справка и статистически резултати от анализа на разработената базата от данни.

Библиография

  1. Николов,Е., Николова, Н.Г., 2013, Методология за разработване на научни статии, София, ТУ-София
  2. Alander, J.T, 2014, An Indexed Bibliography of Genetic Algorithms in Power Engineering, e-book, University of Vaasa, University of Vaasa, <http://lipas.uwasa.fi/~TAU/reports/report94-1/gaPOWERbib.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 04.11.2015
  3. Наков, С., Колев, В и колектив, 2011, Въведение в програмирането със С#, Велико Търново, Фабер

Издание

Годишник на Технически Университе София, том 64, брой 3, стр. стр. 121, 2014, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

Пълен текст на публикацията

Autors: Todorov, D. T.
Title: AN INDEXED BIBLIOGRAPHY ON FAULT SECTION ESTIMATION IN ELECTRIC POWER PLANTS, ELECTRICAL SUBSTATIONS, ELECTRIC TRANSMISSION AND DISTRIBUTION NETWORKS
Keywords: indexed bibliography, fault section estimation

Abstract: In this work are presented bibliography database preparation, algorithms for indexed bibliography development and statistical results of research.

References

  1. Николов,Е., Николова, Н.Г., 2013, Методология за разработване на научни статии, София, ТУ-София
  2. Alander, J.T, 2014, An Indexed Bibliography of Genetic Algorithms in Power Engineering, e-book, University of Vaasa, University of Vaasa, <http://lipas.uwasa.fi/~TAU/reports/report94-1/gaPOWERbib.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 04.11.2015
  3. Наков, С., Колев, В и колектив, 2011, Въведение в програмирането със С#, Велико Търново, Фабер

Issue

Proceedings of TU-Sofia, vol. 64, issue 3, pp. 121, 2014, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus