Оригинал (Original)
Автори: Попов, Г. Т., Стоянов, К. Ф., Гочева Д., Бачкова И.
Заглавие: ПОДХОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОМЕЙН ОНТОЛОГИИ НА СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПРИЗМАТИЧНО КОРПУСНИ ДЕТАЙЛИ
Ключови думи: информационни технологии, оперативна съвместимост, онтологии

Абстракт: Настоящата статия предлага подход за разработване на домейн онтологии, в областта на реконфигуриращите се производствени системи, базиран на стандарта за интегрирани системи за производство и управление IEC/ISO 62264. Предложеният подход предполага използването на разработена референтна мета онтология, базирана на същия стандарт. В статията е разгледана разработената разпределена домейн онтология за реконфигуриращи се производствени системи и отделни мета класове от мета онтологията, които се използват за осъществяване на първоначалните връзки между отделните онтологични модули.

Библиография

  Издание

  70 години МТФ, том 1, брой 1, стр. стр. 649, 2015, България, София, ТУ София, ISBN 978-619-167-178-6

  Издателските права се държат от ТУ София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Popov, G. T., Stoyanov, K. F., Gocheva D., Bachkova I.
  Title: ПОДХОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОМЕЙН ОНТОЛОГИИ НА СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПРИЗМАТИЧНО КОРПУСНИ ДЕТАЙЛИ
  Keywords: IT, interoperability, ontology, reconfigurable manufacturing systems, IEC/ISO 62264

  Abstract: This article proposes an approach for development of domain ontologies based on the standard for integrated production and management systems - IEC/ISO 62264. The proposed method involves the use of a developed reference meta-ontology based on the same standard. The present article discusses the developed distributed domain ontology for reconfigurable manufacturing systems and separate meta-classes of the meta-ontology, which are used for the initial connections between ontological modules.

  References

   Issue

   70 Years FIT, vol. 1, issue 1, pp. 649, 2015, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISBN 978-619-167-178-6

   Copyright ТУ София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание