Оригинал (Original)
Автори: Кукуригов, Д. И., Донев, С. Й., Каров, Д. Р.
Заглавие: Управление на трифазен мрежови инвертор при мрежово присъединяване на възобновяеми енергийни източници
Ключови думи: Векторна широчинно-импулсна модулация, управление на мрежови

Абстракт: В статията е моделирана и изследвана цифрова система за управление на трифазен мрежови инвертор при мрежовото присъединяване на възобновяеми енергийни източници. Изследванията са проведени в среда Matlab/Simulink/SimPowerSystems. Резултатите са представени под формата на графики.

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ-Сливен, брой 4, стр. стр. 12-16, 2015, България, Сливен, ТУ-Сливен, ISSN 1312-3920

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kukurigov, D. I., Donev, S. Y., Karov, D. R.
  Title: Control of three-phase inverter at grid connection of renewable energy sources.
  Keywords: space vector pulse width modulation, Control of three-phase grid connected inverter

  Abstract: In the article was modeled and research digital control system for inverter at grid connection of renewable energy sources. Researches were conducted in an environment Matlab/Simulink/SimPowerSystems. The results of the simulations are presented in graphical form.

  References

   Issue

   Reports of TU-Sliven, issue 4, pp. 12-16, 2015, Bulgaria, Sliven, TU-Sliven, ISSN 1312-3920

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание