Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Т. С., Милков М Й., Kostov M S., Пенев И.
Заглавие: Кинематичен и силов синтез на бистабилен клапан с енергийна рекуперация и задвижване чрез сплави с памет на формата
Ключови думи: Кинематика, кинетостатика, бистабилен механизъм, енергийна р

Абстракт: В статията са разгледани кинематичните и кинетостатичните условия за проектиране на механизъм с бистабилно действие и рекуперираща нелинейна система за редуциране на силите, възникващи при on/off управление на клапан за радиатор на сградни отоплителни системи. За целта е използван лостов механизъм с шестзвенна структура, която при преминаване от включено до изключено и обратно положение на клапана използва потенциалната енергия на пружина. Чрез силов и кинематичен синтез са определени параметрите на лостовия механизъм и пружината, така че в средата на хода на изпълнителното звено да се постигне неустойчиво равновесно положение. Преди това положение, задвижващи са сплавите с памет на формата, а след него рекупериращата пружина. Чрез така синтезирания механизъм е постигната много ниска консумация на енергия и високо бързодействие.

Библиография

  Издание

  Международна научна конференция „70 години МТФ“ 11-13 Септември, 2015, Созопол, България, стр. стр. 603 - 610, 2015, България, Созопол, ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Todorov, T. S., Milkov M Y., Kostov M S., Ivailo I.
  Title: Kinematic and force synthesis of bistable valve with energy recuperation and shape memory alloy driver
  Keywords: Kinematics, kinetostatics, bistable mechanism, energy recuperation, potential energy, shape memory alloy, on/off valve

  Abstract: The kinematic and kinetostatic conditions for design of mechanism with bistable action and recuperation nonlinear system for reduction of the forces which act during the on/off control of the radiator valve for house heating systems are considered at the paper. For this purpose a six-link mechanism utilizes the potential energy of spring when the valve passes through “on” to “off” position and reversely. By force and geometric synthesis the parameters of linkage are determined in such way so at the middle of the stroke of the output link a nonstable equilibrium position is stated. Before this equilibrium position the shape memory alloys are driving links but after that position the recuperation spring is the driver. By the so synthesized mechanism extremely low energy consumption and high dynamical response is achieved.

  References

   Issue

   International Anivesrary Conference “70th years FIT”, September 11-13, Sozopol,Bulgaria, Proceedings of, pp. 603 - 610, 2015, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание