Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, Н. А., Димов, М. С.
Заглавие: Изследване на поведението на цифровите релейни защити при отчитане на нелинейността от хистерезиса на токовите трансформатори
Ключови думи: Цифрова релейна защита, токов трансформатор, нелинейност, хи

Абстракт: В статията се изследва поведението на релейна защита и зоната на нечувствителност (мъртвата зона) при отчитане на нелинейността, създавана от хистерезиса на токовите измервателни трансформатори. Съставят се модели в Matlab/Simulink среда, с които се повишава точността на функциониране на цифровите релейни защити.

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ-Сливен, том 4, стр. стр. 8-11, 2015, България, Сливен, ТУ-Сливен, ISSN 1312-3920

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nedelchev, N. A., Dimov, M. S.
  Title: Study of the behavior of digital relay protection at reporting of nonlinearity by hysteresis of the current transformers
  Keywords: Digital relay protection, current transformer, nonlinearity, hysteresis, dead zone

  Abstract: The article explores the behavior of relay protection and the deadband (dead zone), as can be seen the nonlinearity, created by hysteresis of the current measuring transformers. Create models in software Matlab / Simulink, which increases the accuracy of the operation of the digital relay protection.

  References

   Issue

   Izvestia na TY-Sliven, vol. 4, pp. 8-11, 2015, Bulgaria, Sliven, TY-Sliven, ISSN 1312-3920

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание