Оригинал (Original)
Автори: Няголов, Д. А., Желязков, Ю. К., Спирова Ц. В.
Заглавие: Методи и средства за обмен на информация в активно адаптивните електрически мрежи
Ключови думи: Интелигентни електрически мрежи, управление на режимните пар

Абстракт: В настоящата статия е извършен многоаспектен и критичен анализ на теоретико-приложните въпроси, свързани с методите и средствата за обмен на информация в активно адаптивните електрически мрежи. Представен е набор от оптимални решения за реализация на дистанционен обмен на информация за текущите стойности на режимните параметри в присъединителните възли на електрическите мрежи за СН и НН посредством използването на съвременни методи и средства за комуникация, както и проблемите, предстоящи да бъдат решени при изграждането на мащабни и ефективно действащи интелигентни електрически мрежи. Като основа за постигането на тези цели се използват съвременни методи и средства за изграждане на комуникационни среди, изградени върху основата на достигнатите теоретико-приложни постижения в теорията на съвременните системи за управление, както и тяхната реализация с помощта на цифровите и микропроцесорни системи за обмен на данни, контрол и управление.

Библиография

  Издание

  Известия на Съюза на Учените - Сливен, том 29, брой 3, стр. стр. 23, 2015, България, Сливен, "Обнова-БТ-СИЕ" ЕООД, ISSN 1311 2864

  Издателските права се държат от "ОБНОВА-БТ-СИЕ" ЕООД

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nyagolov, D. A., Zhelyazkov, Y. K., Спирова Ц. В.
  Title: Methods and means of exchange of information in active adaptive grid-circuit
  Keywords: SMART GRIDS

  Abstract: In this article was made multifaceted and critical analysis of theoretical and applied issues related to methods and means for exchange of information in an active adaptive grids. As a basis for achieving these goals is used modern methods and means of building communication environments, built on the basis of the reached theoretical and practical advances in the theory of modern management systems and their implementation using digital and microprocessor systems for the exchange of data, control and management.

  References

   Issue

   Union of Scientists of Bulgaria-branch Sliven, vol. 29, issue 3, pp. 23, 2015, Bulgaria, Sliven, obnova-bt, ISSN 1311 2864

   Copyright "ОБНОВА-БТ-СИЕ" ЕООД

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание