Оригинал (Original)
Автори: Филипов, К. Б., Манев Л. А.
Заглавие: ОЦЕНКА НА СТАРЕЕНЕТО НА ПАРОГЕНЕРАТОРИ ЗА ЯДРЕНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
Ключови думи: Парогенератор, управление на стареенето, ресурс, топлообменн

Абстракт: В доклада са разгледани основните механизми, които водят до стареене на парогенераторите на ядрените електроцентрали. Направен е преглед на възможностите за подмяна на парогенераторите и са изложени основните ресурсни ограничения, които могат да инициират необходимостта от подобна подмяна.

Библиография

  Издание

  Научна конференция ЕМФ 2015, 2015, България, Созопол, ISBN ISSN 13145371
  Autors: Filipov, K. B., Manev L. A.
  Title: ASSESSMENT OF AGEING OF STEAM GENERATORS FOR NUCLEAR POWER PLANTS
  Keywords: Steam generator, aging management, resource, heat exchange tubes

  Abstract: In the article are presented the main mechanisms that lead to aging of the steam generators of nuclear power plants. A review is made of options for the replacement of the steam generators. Major resource constraints, which can initiate the need for such replacement are presented.

  References

   Issue

   EMF 2015, 2015, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 13145371

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.