Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Т. С., Николов, Р. Ф., Ралев, Я. И.
Заглавие: Изследване на термохарвестер от сплави с памет на формата
Ключови думи: Сплави с памет на формата, пиезоелектричен ефект, термохарве

Абстракт: В статията е изследван термогенератор, който преобразува слънчева енергия в движение на постоянен магнит чрез жица от сплави с памет на формата (СПФ). Подвижният магнит взаимодейства с друг, разположен между две пиезоелектрични мембрани, които при деформирането си произвеждат електричество. Слънчевата енергия се концентрира върху жицата от СПФ чрез подвижно огледало, което препречва светлинните лъчи, когато жицата се свива. Следва охлаждане на жицата и повтаряне на процесите. В статията вместо с огледало, жицата се задвижва с генератор на широчинно импулсно модулирано напрежение, за да се установят основните параметри на системата.

Библиография

  Издание

  Международна научна конференция „70 години МТФ“ 11-13 Септември, 2015, Созопол, България, том 0, стр. стр. 579 - 584, 2015, България, Созопол, ТУ - София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Todorov, T. S., Nikolov, R. F., Ralev, Y. I.
  Title: Investigation of thermal energy harvester made by shape memory alloys
  Keywords: Shape memory alloy, piezoelectric effect, energy thermoharvester, permanent magnet

  Abstract: The paper deals with thermal harvester which transduce solar energy into motion of permanent magnet by shape memory alloy (SMA) wire. The moving magnet interacts with a second magnet which is sandwiched between two piezoelectric membranes and its deflection produce electric energy. The solar energy is concentrated at the SMA wire by a mirror which obturates the light beams when the SMA wire contracts. Subsequently the wire is cooling and the processes are repeated. In the paper instead the mirror the SMA wire is driven by PWM voltage generator in order the basic parameters of the system to be determined.

  References

   Issue

   International Anniversary conference “70th years FIT”, Proceedings of, vol. 0, pp. 579 - 584, 2015, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание