Оригинал (Original)
Автори: Гуров, Н. Р., Славов, В. Д.
Заглавие: Виртуално лабораторно упражнение „Основни закони на електротехниката"
Ключови думи: Дистанционно обучение, е-обучение, LabVIEW, Moodle, виртуалн

Абстракт: Статията описва виртуалното лабораторно упражнение „Основни закони на електротехниката” разработено за студентите от първи курс във Факултета за английско инженерно обучение на Технически университет – София, които по учебен план изучават дисциплината „Електротехника I”. Виртуалното лабораторно упражнение е реализирано в средата на LabVIEW и е интегрирано в платформата за електронно обучение Moodle, която се използва стандартно в Технически университет – София. Изпълнявайки упражнението студентите се запознават с основните закони на електротехниката на практика. Те могат да зададат различни стойности на напрежението и резисторите в избраната схема и да проверят дали и как се изпълняват основните закони на електротехниката с получените токове и напрежения за всички възли и контури на схемата. Всичко това може да се прави по всяко време когато е включено упражнението от всяко място, където е достъпен компютър и има връзка с интернет.

Библиография

 1. M. Mitchell Waldrop, 2013, The Virtual Lab, Nature, том 499, стр. стр. 268
 2. M. Mitchell Waldrop, 2013, Campus 2.0, Nature, том 495, стр. стр. 160
 3. Nikolay Gourov, 2007, Laboratory Practicals Manual on Electrical Engineering I, Sofia, Technical University of Sofia
 4. Ася Асенова, Камелия Йотовска, Павлин Дулев, 2014, Университетски курс за мобилно обучение (технологични и педагогически аспекти), София,
 5. Vladislav Slavov, Tasho Tashev, Valeri Mladenov, 2008, Virtual Laboratory Software Research, Norway, 2-4 July, <>,
 6. , 2015, , 01.07.2015, <http://www.ni.com/labview/requirements/>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
 7. Narayana, K V L; Rao, Bhujanga A, 2015, Modification of the Wheatstone-Bridge for Measurement of a Process Variable by a Resistive Transducer Using Lab VIEW, Sensors & Transducers, том 188(5), стр. стр.

Издание

Метрология и метрологично осигуряване 2015, стр. стр. 604, 2015, България, ISSN 1313-9126

Пълен текст на публикацията

Autors: Gurov, N. R., Slavov, V. D.
Title: Virtual laboratory exercise “Basic electricity laws”
Keywords: Distance learning, e-learning, LabVIEW, Moodle, virtual laboratory exercises, electrical engineering, basic laws

Abstract: The article describes the virtual laboratory exercise "Basic electricity laws" designed for first-year students in the English Language faculty of Engineering, Technical University of Sofia, which curriculum subject "Electrical engineerimg I". Virtual laboratory exercise was conducted in the envoirenment of LabVIEW and integrated in e-learning platform Moodle, which is conventionally used at the Technical University of Sofia. Performing the exercise, students get acquainted with the basic laws of electrical engineering practice. They can set different values of voltage and resistors in the selected scheme to verify whether and how to perform basic laws of electrical engineering with the resulting currents and voltages for all nodes and edges of the scheme. All this can be done at any time included the exercise of any place where there are available computer and internet connection.

References

 1. M. Mitchell Waldrop, 2013, The Virtual Lab, Nature, том 499, стр. стр. 268
 2. M. Mitchell Waldrop, 2013, Campus 2.0, Nature, том 495, стр. стр. 160
 3. Nikolay Gourov, 2007, Laboratory Practicals Manual on Electrical Engineering I, Sofia, Technical University of Sofia
 4. Ася Асенова, Камелия Йотовска, Павлин Дулев, 2014, Университетски курс за мобилно обучение (технологични и педагогически аспекти), София,
 5. Vladislav Slavov, Tasho Tashev, Valeri Mladenov, 2008, Virtual Laboratory Software Research, Norway, 2-4 July, <>,
 6. , 2015, , 01.07.2015, <http://www.ni.com/labview/requirements/>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
 7. Narayana, K V L; Rao, Bhujanga A, 2015, Modification of the Wheatstone-Bridge for Measurement of a Process Variable by a Resistive Transducer Using Lab VIEW, Sensors & Transducers, том 188(5), стр. стр.

Issue

Metrology and Metrolgy Assuarance 2015, pp. 604, 2015, Bulgaria, ISSN 1313-9126

Full text of the publication

Вид: статия в списание