Оригинал (Original)
Автори: Попов, Г. Т., Стоянов, К. Ф., Бачкова И., Гочева Д.
Заглавие: ОНТОЛОГИИ И СТАНДАРТИ В РЕКОНФИГУРИРАЩИ СЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ
Ключови думи: информационни технологии, оперативна съвместимост, онтологии

Абстракт: Настоящата статия има за цел да разгледа някои от проблемите, свързани с оперативната съвместимост на информационно-управляващите системи в предприятията и да предложи концепция за нейното постигане в реконфигуриращи се производствени системи, чрез употребата на онтологии.

Библиография

  Издание

  70 години МТФ, том 1, брой 1, стр. стр. 649, 2015, България, София, ТУ София, ISBN 978-619-167-178-6

  Издателските права се държат от ТУ София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Popov, G. T., Stoyanov, K. F., Bachkova I., Gocheva D.
  Title: ONTOLOGIES AND STANDARDS IN RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEMS
  Keywords: IT, interoperability, ontology, reconfigurable manufacturing systems

  Abstract: The main aim of this article is to examine some issues related to the interoperability of information and control systems in the enterprises and to propose a concept for its achievement in reconfigurable manufacturing systems through the use of ontologies.

  References

   Issue

   70 Years FIT, vol. 1, issue 1, pp. 649, 2015, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISBN 978-619-167-178-6

   Copyright ТУ София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание