Оригинал (Original)
Автори: Борисова, А. Б., Попов, Д. А.
Заглавие: Анализ и синтез на хибридна геотермална електроцентрала
Ключови думи: геотермална енергия, бинарна централа, органичен цикъл на Ре

Абстракт: В доклада се прави анализ на оптималните технологични параметри на хибридна геотермална ТЕЦ. Параметрите на използвания геотермален флуид съответстват на наличните в страната ресурси. Това налага използването на бинарна структура на централата и органичен флуид като работно тяло. С използването на слънчева топлинна енергия се повишава температурата на топлоносителя. Резултатите от изследването показват, че хибридизацията води до значително подобряване на ефективността. Доказана е необходимостта при оптималното проектиране на централата, да се отчита параметърът използваемост на геотермалния флуид.

Библиография

  Издание

  20 НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕМФ 2015, том 1, 2015, България, Созопол, ISSN 1314-5371

  Издателските права се държат от Технически Университет - София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Borissova, A. B., Popov, D. A.
  Title: Analysis and synthesis of a hybrid geothermal power plant
  Keywords: geothermal energy, binary power plant, Organic Rankine cycle

  Abstract: The presented paper deals with analysis of the parameters of a hybrid geothermal-solar power plant. Geothermal hydrothermal source located in Bulgaria is envisaged. As its temperature is low, binary power plant configuration with Organic Rankine cycle is selected. Solar thermal energy is used for the increase of the brine temperature. As a result of this hybridization, the efficiency and output of the plant is significantly increased. It is proven that the better utilization of the brine is a major factor that has to be taken into account when power plant is designed.

  References

   Issue

   20 NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION FPEPM 2015, vol. 1, 2015, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-5371

   Copyright Технически Университет - София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus