Оригинал (Original)
Автори: Борисова, А. Б., Попов, Д. А.
Заглавие: Технологични особености и параметри на малка бинарна геотермална ТЕЦ с нискотемпературен топлинен източник
Ключови думи: геотермална енергия, органичен цикъл на Ренкин, геотермална

Абстракт: В настоящото изследване е направен кратък обзор на възможностите за генериране на електрическа енергия в геотермални термични централи. Разгледан е геотермалният потенциал на България и е извършено топлинно пресмятане на малка бинарна геотермална централа.

Библиография

  Издание

  Енергетика, 2015, България, ISSN 0324-1521

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Borissova, A. B., Popov, D. A.
  Title: Technological features and parameters of a small binary geothermal power plant with low-temperature geothermal fluid
  Keywords: geothermal energy, Organic Rankine cycle, geothermal power plant

  Abstract: The current study focuses on a brief survey on the technological potential for electrical power generation in geothermal power plant. With regards to the Bulgarian geothermal resources the authors conducted complete thermal calculations for a binary geothermal power plant.

  References

   Issue

   Energetika, 2015, Bulgaria, ISSN 0324-1521

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus