Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л.
Заглавие: Методика и апаратура за получаване характеристикитe на регулируеми хидравлични амортисьори
Ключови думи: амортисьор, окачване, динамика на автомобила, апаратура за и

Абстракт: В публикацията са представени методика и апаратура за изпитване на регулируеми хидравлични амортисьори. За получаване на характеристиките им, е използван специализиран стенд за изпитване на амортисьори. Извършен е анализ на получените резултати.

Библиография

  1. Dixon, J., 2007, The Shock Absorber Handbook, 2nd Edition, Chichester, John Wiley & Sons.
  2. Николов, Н., 2012, Oбобщени математични модели за типо-метричен синтез на предавателни механизми с четиризвенна топологична структура, D.Sc., <Технически университет - София.>

Издание

Научно-техническа конференция “Транспорт, екология - устойчиво развитие” - ЕКО Варна, том 22, стр. стр. 41-47, 2015, България, Варна, ТУ-Варна, ISSN 2367-6299

Пълен текст на публикацията

Autors: Pavlov, N. L.
Title: A Method and Test Equipment for Obtaining Characteristics of Controlled Hydraulic Shock Absorbers
Keywords: shock absorber, suspension, vehicle dynamics, test equipment

Abstract: In this study is present a test method of controlled shock absorbers. For obtaining the shock absorber characteristics is used specialized test equipment. The obtained characteristics are shown and analyzed.

References

  1. Dixon, J., 2007, The Shock Absorber Handbook, 2nd Edition, Chichester, John Wiley & Sons.
  2. Николов, Н., 2012, Oбобщени математични модели за типо-метричен синтез на предавателни механизми с четиризвенна топологична структура, D.Sc., <Технически университет - София.>

Issue

Scientific Technical Conference "ECO Varna", vol. 22, pp. 41-47, 2015, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 2367-6299

Full text of the publication

Цитирания (Citation/s):
1. Sokolov, E. A method and test equipment for obtaining characteristics of steering hydraulic damper - 2017 - в български издания

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.