Оригинал (Original)
Автори: Терентева, Т. Н., Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Загорчев, И. Х.
Заглавие: УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Ключови думи: управление на потреблението, отзив на търсенето, отзив на то

Абстракт: Тази статия представя основни знания за управление на електропотреблението, кратък исторически преглед на развитието на отзива на търсенето в САЩ и Европа, както и съвременното състояние на политиката за управление на товарите в Европейския съюз. Вместо към отзив на товарите при изменение на цените в реално време едновременно в преносната и разпределителните мрежи, сега политици и бизнес насочват управлението на потреблението към агрегиране на консуматорите и участие (на агрегатора) в пазара на едро, където действат ежечасови или половин часови цени за електроенергия.

Библиография

  Издание

  , 2015, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Terenteva, T. N., Stoilov, D. G., Nikolov, N. N., Zagorchev, I. H.
  Title: DEMAND SIDE MANAGEMENT IN EUROPEAN UNION
  Keywords: Demand Side Management, Demand response, Load response

  Abstract: This paper presents basic knowleges on Demand Side Management, breaf historic revew of the demand respons development in USA and Europe, as well as the present policy for demand response in the European Union. Business and politics guide demand response towards aggregation of loads for the aggregators’ participation in the wholesale market instead of towards simultaneous real time pricing in transmission and distribution networks.

  References

   Issue

   , 2015, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. S. Filipova-Petrakieva and V. Dochev, "Short-Term Forecasts of the Electrical Energy Consumption in Republic of Bulgaria," 2021 13th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/BulEF53491.2021.9690782 - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание