Оригинал (Original)
Автори: Камберов К.Х., Todorov G.D.
Заглавие: Прогнозиране на надеждностните показатели на изделие в етапа на проектиране
Ключови думи: Надеждност, машиностроително изделие, прогнозиране

Абстракт: Разгледани са възможностите за прогнозиране на надеждностните показатели на изделията в етапа на тяхното проектиране. Наред с разгледаните методи за определяне на тези показатели, материалът акцентира главно на моделиране на физиката за възникване на отказите, при използване на инструментариума на CAD/CAE среда. Разгледани са стъпките при съставяне на надеждностният модел, както и използването на числен симулационен модел за описание на физични процеси, породени от работни натоварвания. Онагледено е и използването на така определените параметри на физичните процеси при последваща оценка на надеждностните параметри на изделието.

Библиография

  Издание

  Машиностроене и електротехника, брой 10, стр. стр. 9-11, 2007, България, София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Камберов К.Х., Todorov G.D.
  Title: Reliability prediction of mechanical product at design stage
  Keywords: Reliability, Mechanical, Product, Prediction

  Abstract:

  References

   Issue

   Mashinostroene i elektrotehnika, issue 10, pp. 9-11, 2007, Bulgaria, Sofia

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus