Оригинал (Original)
Автори: Камберов К.Х.
Заглавие: Инженерен анализ на закрепващо съединение за пластмасови изделия и оценка на влиянието на макрогеометрията
Ключови думи: Инженерен анализ, Пластмасови изделия, Закрепване, Виртуално

Абстракт: Във фокуса на разработката са закрепващите съединения за пластмасови компоненти и изделия. Целта е да се оцени точността на пресмятане на механичните характеристики (необходима сила за монтаж, работни напрежения) на съединението при отчитане и без отчитане на окръжаващата го конструкция – макрогеометрия. Предложен е подход за оценка чрез ползване на инженерни анализи на виртуални прототипи, включващи детайлно моделиране на триене в контактните повърхнини. Сравнителната оценка е направена като са проведени няколко отделни анализи на примерна конструкция, разработена в различните варианти на закрепващото съединение – с/без налична макрогеометрия, както и при наличие на допълнителни укрепващи конструктивни елементи. Това изследване, по същество, демонстрира приложимостта на виртуалното прототипиране за ранна оценка на надеждностните параметри на изделия от пластмаса.

Библиография

  Издание

  Първа научна конференция за млади учени, стр. стр. 95-103, 2015, България, София
  Autors: Камберов К.Х.
  Title: Engineering analysis of elastic clips for plastic products and macrogeometry influence evaluation
  Keywords: Engineering analysis, Clips, Macrogeometry, FEA

  Abstract: Presents possibilities for engineering analyses of clips assembly. Includes evaluation of macrogeometry influence over results.

  References

   Issue

   First Conference for Young Scientists, pp. 95-103, 2015, Bulgaria, Sofia

   Вид: публикация в национален форум