Оригинал (Original)
Автори: Петринска, И. Ч., Иванов, Д. Д.
Заглавие: МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ И КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДНЕВНАТА ЕСТЕСТВЕНА СВЕТЛИНА
Ключови думи: количествена и качествена оценка на естествено осветление, в

Абстракт: Настоящата публикация представлява литературен обзор методите за ко-личествена и качествена оценка на дневното естествено осветление. На база на разгледаните литературни източници е избран подход за оценка на ка-чеството и количеството на естествената светлина, навлизаща в помеще-ния със странични светлинни отвори. Поради динамиката на дневната светлина и необходимостта от поне едногодишни измервания на хоризон-тална и вертикална естествена осветеност, в доклада са публикувани час-тични резултати за избраните количествени и качествени показатели, зас-нети със специално окомплектован лабораторен стенд.

Библиография

  Издание

  ЕФ 2015, 2015, България, Созопол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Petrinska, I. C., Ivanov, D. D.
  Title: METHODS FOR QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ESTIMATION OF DAYLIGHTING
  Keywords: qualitative and quantitative estimation of indoor daylight

  Abstract: The current publication presents the methods for qualitative and quantitative esti-mation of daylight in buildings’ interiors. Based on literature overview an ap-proach for daylight quality estimation in side lit rooms is chosen. Because of the dynamic character of the natural light and the necessity of at least yearlong meas-urement of the horizontal and vertical illuminance from daylight, the paper presents only partial results on the qualitative and quantitative characteristics of daylight, taken with specialized laboratory equipment.

  References

   Issue

   EF 2015, 2015, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание