Оригинал (Original)
Автори: Цеков, Л И., Топалова, М. Д., Мъцински, П. Г.
Заглавие: ТАБЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Ключови думи: таблично моделиране, таблица на съответствието, технологични

Абстракт: Предложен е подход за таблично моделиране на технологични процеси в машиностроенето. Съставена е таблица на съответствието и са определени елементите на демонстрационен технологичен топологичен граф, посредством таблично представяне.

Библиография

  Издание

  Машиностроене и машинознание, том IX, брой 2, стр. стр. 30, 2015, България, Варна, ТУ - Варна, ISSN 1312-8612

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tsekov L I., Topalova, M. D., Matsinski, P. G.
  Title: TABULAR MODELLING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN MACHINE-BUILDING
  Keywords: tabular modelling, correlation table, technological processes, oriented graphs

  Abstract: The present article focuses on a special approach to tabular modelling of technological processes in machine-building. A correlation table has been created followed by a table representation of the elements comprising a demo technological topological graph.

  References

   Issue

   Mashinostroene i mashinoznanie, vol. IX, issue 2, pp. 30, 2015, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 1312-8612

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание