Оригинал (Original)
Автори: Цеков, Л И., Мъцински, П. Г., Топалова, М. Д.
Заглавие: АВТОМАТИЗИРАНА ОБУЧАВАЩА СИСТЕМА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Ключови думи: автоматизирана обучаваща система, автоматизирано проектиране

Абстракт: Предложен е концептуален модел на автоматизирана обучаваща система в областта на технологичното проектиране в машиностроенето. Въз основа на анализ на предметната област са формулирани изискванията към структурата на базата от данни и релациите между данните. Коментирана е архитектурата на автоматизираната обучаваща система и особеностите при работа с нея в учебния й вариант.

Библиография

  Издание

  Известия на СУБ - Сливен, том 30, стр. стр. 174, 2015, България, Сливен, СУБ - клон Сливен, ISSN 1311-2864

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tsekov L I., Matsinski, P. G., Topalova, M. D.
  Title: AUTOMATED TRAINING SYSTEM IN THE FIELD OF TECHNOLOGICAL DESIGN IN MECHANICAL ENGINEERING
  Keywords: automated training system, automated design processes, databases

  Abstract: The paper presents a conceptual model of automated training system in the field of technological design in mechanical engineering. Based on the analysis of the subject area, requirements to the database structure relevant to data and data ratios have been formulated. The architecture of the automated training system and its educational version in reference to its peculiarities in that mode have been discussed as well.

  References

   Issue

   Izvestya na SUB - Sliven, vol. 30, pp. 174, 2015, Bulgaria, Sliven, SUB - klon Sliven, ISSN 1311-2864

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание