Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, Д. Г., Загорчев, И. Х.
Заглавие: МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Ключови думи: методи за оценяване на пренос, вложени разходи, прирастни ра

Абстракт: Достъпът на трети лица до електропреносната мрежа въвежда необходимостта от разграничаване на разходите в мрежата и изследване на методите за определяне на цените за пренос от гледна точка на тяхната справедливост и ефективност. Тази статия представя обзор на съществуващите алтернативни методи за поделяне на разходите за пренос на електроенергията през електропреносните мрежи.

Библиография

  Издание

  , 2015, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoilov, D. G., Zagorchev, I. H.
  Title: METHODS FOR ELECTRICITY TRANSMISSION PRICING
  Keywords: transmission pricing methods, embedded costs, marginal costs, local marginal pricing

  Abstract: The third party access to transmission network causes a necessity for distinction of network costs and investigation of transmission pricing methods for fair and efficient payment of electricity transmission. This paper presents a survey on existing alternative methods for cost allocation for the transmission of electricity via transmission networks.

  References

   Issue

   , 2015, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание