Оригинал (Original)
Автори: Камберов К.Х.
Заглавие: Видове анализи на надеждност на машиностроително изделие чрез виртуални прототипи
Ключови думи: Надеждност, Виртуално инженерство, Виртуален прототип

Абстракт: Научната публикация съдържа преглед и оценка на различни видове анализи на надеждност и тяхната приложимост спрямо сложни машиностроителни изделия на етап проектиране на изделието, отчитайки спецификите на виртуалното прототипиране. Предложена е класификация на различни видове надеждностни анализи, развита с цел улесняване приложението им в процеса на конструиране. Основната цел е да се подпомогне инженерната работа по прилагане на съответните анализи на надеждност и правилното специфициране и определяне на входните данни.

Библиография

  Издание

  28 Международна научна конференция на МТФ, стр. стр. 361-368, 2015, България, Созопол
  Autors: Камберов К.Х.
  Title: Reliability analyses types for mechanical product evaluation using virtual prototyping
  Keywords: Reliability, Virtual engineering, Prototypes

  Abstract: Review of reliability analyses types.

  References

   Issue

   28 International Conference of FIT, pp. 361-368, 2015, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в международен форум