Оригинал (Original)
Автори: Пармаков С.Г., Ангелов, Н. П.
Заглавие: СРАВНИТЕЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ВЪРХУ ЧЕТИРИ БЪЛГАРСКИ КЕРАМИЧНИ ШКОЛИ
Ключови думи: български керамични школи

Абстракт: Целта на настоящата статия е да се направи сравнителен технологичен анализ върху най-представителните четири български керамични школи: великопреславската, великотърновската, троянската и бусинската.

Библиография

  Издание

  Съвременнни технологии в културно-историческото наследство, том 2, брой 1, стр. стр. 70, 2014, България, София, ТУ-София, ISSN 2367-6523

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Пармаков С.Г., Parmakov, S. G.
  Title: COMPARATIVE ANALYSIS TECHNOLOGY ON FOUR BULGARIAN CERAMIC LESSONS
  Keywords: Bulgarian ceramic schools

  Abstract: The purpose of this article is to make a comparative technological analysis on the most representative ceramic four Bulgarian schools: Veliki, Veliko Tarnovo, Trojan and Businci.

  References

   Issue

   TU-Sofia, vol. 2, issue 1, pp. 70, 2014, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 2367-6523

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание