11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2101 ас. Мадлена Жилевска., Жилевски, М. М., Алгоритъм за разработка на ладер диаграма за металорежещи машини (2015)
2102 Жилевски, М. М., Михов, М. Р., Изследване на подавателни електрозадвижвания за клас металорежещи машини (2016)
2103 Жилевски, М. М., гл. ас. д-р Мадлена Жилевска., Сравнителен анализ на възможностите за ъглово позициониране на детайла при фрезови машини (2017)
2104 гл. ас. д-р Мадлена Жилевска., Жилевски, М. М., Изследване надеждността на работа за клас фрезови машини (2017)
2105 Стоицева-Деличева, Д. Р., Борисов, К. П., Гълъбов, В. Т., ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2017)
2106 Стоицева-Деличева, Д. Р., Маринчев, А. П., ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА МУЗИКА С ОПРЕДЕЛЕНИ ЧЕСТОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЪРХУ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ЧОВЕКА – ЧАСТ 1 (2016)
2107 Стоицева-Деличева, Д. Р., Киров, Б. Б., Мартин Маринов., Разработване на програмно осигуряване за автоматизирано изграждане на виртуални метаболитни мрежи (2017)
2108 Georgieva, M. G., M. Petrova., V. Chakarova., Obtaining of Electroless Ni-P/ZrO2 Composite Coatings on Flexible Substrates of Polyethylene Terephthalate (2013)
2109 Georgieva, M. G., M. Petrova., N. Razkazov., D. Dobrev., Chemical Metallization of Cuibic Boron Nitride for the Production of Composite Materials” (2014)
2110 Georgieva, M. G., G. Avdeev., D. Stoychev., M. Petrova., Microstructure and Texture Investigation of Chemically Deposited Copper Coatings (2015)
2111 Киров, Б. Б., Стоицева-Деличева, Д. Р., Мартин Маринов., АЛГОРИТЪМ ЗА АНАЛИЗ НА БАЛАНСА НА ПОТОЦИТЕ В МЕТАБОЛИТНИ МРЕЖИ ЧРЕЗ РЕКУРЕНТНИ ЗАВИСИМОСТИ (2017)
2112 M. Petrova., Georgieva, M. G., V. Chakarova., Ek. Dobreva., Electroless Deposition of Composite Nickel-Phosphorous Coatings with Diamond Dispersoid (2016)
2113 Йорданова, С. Т., Стоицева-Деличева, Д. Р., СУПЕРВАЙЗОРНО РАЗМИТО УПРАВЛЕНИЕ НА АНАЕРОБНО БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ (2015)
2114 V. Chakarova., Georgieva, M. G., M. Petrova., E. Dobreva., D. Stoychev., Electroless Deposition and Investigation of Composite Coatings Based on Nickel or Cobalt Matrix, Including Boron Nitrides as Dispersoids, on Polyethylene Terephtalate Substrate” (2016)
2115 V. Chakarova., Georgieva, M. G., M. Petrova., Corrosion resistance of electroless deposited Ni-P coatings on polymer (ABS) substrate” (2017)
2116 Петър Йонков., Киров, Б. Б., Стоицева-Деличева, Д. Р., Гълъбов, В. Т., РАЗРАБОТКА НА БИОПРОЦЕСНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАН ПРИ ДИРЕКТНА КОНСУМАЦИЯ НА ТЕХНОГЕННИ ЕЛЕКТРОНИ ОТ Methanosaeta harundinacea, ЧАСТ I - РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (2015)
2117 Georgieva, M. G., M. Petrova., Z. Noncheva., Systematic studies of metal plating of textiles aimed at control and automation of the electroless copper process (2010)
2118 Georgieva, M. G., M. Petrova., Ek. Dobreva., D. Stoychev., Obtaining of Chemical Composite Coatings with Copper Matrix (2011)
2119 Georgieva, M. G., G. Avdeev., M. Petrova., E. Dobreva., D. Stoychev., Structure and Texture on Chemical Plaiting Copper Layers from Trilonic Electrolytes (2011)
2120 Georgieva, M. G., M. Petrova., Ek. Dobreva., D. Stoychev., V. Chakarova., Obtaining of electroless composite Cu/D and Cu/cBN materials for making of abrasive tools (2014)
2121 Georgieva, M. G., M. Petrova., Ch. Jakob., M. Fritz., V. Chakarova., Obtaining and Study of Electroless Composite Coatings Cu-SiC and Ni-SiC on Non-Metallic Substrates (2014)
2122 Ivanov, M. P., Mijorski S., CFD modelling of flow interaction in the breathing zone of a virtual thermal manikin (2017)
2123 Ivanov, M. P., Mijorski S., Geometrical characteristics’ impact over the thermal plume modelling with breathing thermal manikins (2017)
2124 Ivanov, M. P., Reliability of the Results from Unplanned Subjective Assessment of the Indoor Air Quality and Thermal Comfort Parameters in Small Lecture Room (2016)
2125 Ivanov, M. P., Compact Breathing Simulation System, Developed as Additional Functionality for Thermal Manikins (2015)
2126 Assen A. Girginov., Zahariev, A. S., Maria S. Machkova., Kinetics of formation of complex anodic oxide films on aluminium (2002)
2127 Girginov A., Zahariev, A. S., Electronic conductivity of the (+)aluminium/complex anodic film/electrolyte system (2002)
2128 Al-Ghamdi AA., Al-Hartomy OA., Al-Solamy FR., Dishovsky N., Nikolov R., Atanasov N., Ruskova, K. G., Effect of activated carbon/in situ synthesized magnetite hybrid fillers on the microwave properties of natural rubber composites (2017)
2129 Dishovsky N., Ruskova, K. G., Radulov I., “In situ” magnetic modification of polar elastomers (2001)
2130 Dishovsky N., Ruskova, K. R., Dodov N., On the correlation between electromagnetic waves absorption and electrical conductivity of iron powder filled nitrile butadiene rubber (2001)
2131 Dishovsky N., Ruskova, K. G., Marinov M., Vassilev V., Rubber thin films microwave absorbers obtained by magnetic field application (2000)
2132 Ruskova, K. G., Taneva L., Lirkov A., Materials for Electromagnetic Interference Shielding (2016)
2133 Рускова, К. Г., Lirkov A., Химията- нашият живот, нашето бъдеще - Нови материали и технологии (2011)
2134 Ruskova, K. G., Dishovsky N., Constant Magnetic Fields Influence on the Properties of Some Elastomers and Elastomeric Materials (2010)
2135 Miladinov L., Ruskova, K. G., Dishovsky N., Borros S., Shoilev N., Vulcanization of Unfilled Natural Rubber Based Composites in Constant Magnetic Field (2003)
2136 Dishovsky N., Ruskova, K. G., Shoilev N., Constant External Magnetic Field Influence on the Vulcanization Process in Some Elastomers, (2001)
2137 Ruskova, K. G., Malinova P., Nikolov R., Design of Synthesized Hybrid Magnetite Filler in Porous Texture of Activated Carbon and Influence on the Microwave Properties of Natural Rubber Composites (2017)
2138 Zahariev, A. S., A. Girginov., Formation of complex anodic films on porous alumina matrices (2003)
2139 Ruskova, K. G., Damianov B., How Does 10% Ethanol composition of Gasoline Affect Car Engine Performance (2016)
2140 Zahariev, A. S., A. Girginov., Formation and properties of complex anodic films on aluminium (a review) (2003)
2141 Ruskova, K. G., Dimitrova V., Spassova I., Tzvetkova P., Nikolov R., Design and Catalytic Performance in NO Reduction with CO of Hybrid-Supported Nickel Catalysts (2014)
2142 Танева Л., Рускова, К. Г., Юсуф Юсуф., Изследване на свойствата на някои материали за защита от електромагнитни лъчения (2016)
2143 Рускова, К. Г., Дамянов Б., Етанолът като биогориво (2012)
2144 Ruskova, K. G., Dishovsky N., Constant Magnetic Field Influence on the vulcanization of Unfield Rubber Based Blends (2008)
2145 Dishovsky N., Ruskova, K. G., Dimitrov R., Changes in Properties of Polar Elastomers under the action of Constant Magnetic Fields (1999)
2146 Naydenova, I. I., Petrova, T. S., Ganev, I. G., Combustion intermediates relevant to gas phase soot precursor`s formation in acetylene flames (2013)
2147 A. Girginov., Zahariev, A. S., I. Kanazirski., Tz. Tzvetkoff., Some aspects of the kinetics of reanodization of porous alumina films (2004)
2148 Д. Стойчев., Н. Разказов., Ек. Добрева., Георгиева, М. Г., Електролит и метод за електрохимично получаване върху неметални и метални подложки на медни композитни слоеве, съдържащи диамантени частици, приложими при изработката на абразивни инструменти (2015)
2149 Sandov O.L., Dimitrov E.D., Petrova, T. S., Naydenova, I. I., Filipov D., Combustion characteristics of solid biofuels (2017)
2150 Petrova, T. S., Fields of use of a Stirling engine and its modelling in the context of renewable energy sources (2018)