Оригинал (Original)
Автори: Драгомиров, Т., Гуров, Н. Р.
Заглавие: Анализ и оптимизация на мощностни превключватели с тиристори за стъпални регулатори на напрежение
Ключови думи: тиристор, мощностeн превключвател, стъпалeн регулатор на напрежение, анализ

Абстракт: В статията са разгледани различни електрически схеми на мощностни превключватели с тиристори за стъпални регулатори на напрежение. Анализирани са предимствата и недостатъците им. Разработени са контактни системи на мощностни превключватели, които да гарантират надеждна работа на тиристорните блокове. Направени са препоръки за оптимален конструктивен вариант на мощностен превключвател с тиристори

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет-София, том 1, брой 65, стр. стр. 10, 2015, България, София, МП Издателство на Технически университет-София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от Издателя на сборника научни трудове „ГОДИШНИК НА ТУ-София”

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dragomirov, T., Gourov, N. R.
  Title: ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF TYRISTOR ASSISTED DIVERTER SWITCHES FOR ON-LOAD TAP CHANGERS
  Keywords: tyristor, diverter switch, on-load tap changer, analysis

  Abstract: The paper dealt with various electrical circuits of tyristor assisted diverter switches for on-load tap changers. Their advantages and disadvantages are analyzed. Con-tact systems of diverter switches are developed to ensure the reliable operation of thyristor blocks. Recommendations are made for optimal variant of construction of tyristor assisted diverter switch.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University of Sofia, vol. 1, issue 65, pp. 10, 2015, Bulgaria, Sofia, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright Издателя на сборника научни трудове „ГОДИШНИК НА ТУ-София”

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание