Оригинал (Original)
Автори: Карапетков, С. М., Петров, И. С.
Заглавие: Методика за изследване на сцеплението между колелата на автомобил и пътната настилка
Ключови думи: коефициент на сцепление, пътна настилка, методика

Абстракт: В разработката е представена методика за изследване на сцеплението между колелата и пътната настилка. Методиката може да се използва, както в учебната дейност, така и в експертната практика.

Библиография

  Издание

  Известия, том 27, стр. стр. 246, 2014, България, Сливен, БМ ТРЕЙД ООД, ISSN 13112864

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Karapetkov, S. M., Petrov, I. S.
  Title: Methodology for studying the adhesion between wheel and road surfaces
  Keywords: coefficient of adhesion, road surface, methodology

  Abstract: The paper presents a methodology for testing the adhesion between the wheels and the road surface. The methodology can be used both in educational activities and in expert practice

  References

   Issue

   Announcements, vol. 27, pp. 246, 2014, Bulgaria, Sliven, BM Trade Ltd, ISSN 13112864

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.