Оригинал (Original)
Автори: Николов, К. Н., Величкова, Р. Т., Хуан Дъг Лиен., Антонов, И. С.
Заглавие: Моделиране движението и топлобмена при газобразни замърсители на околната среда
Ключови думи: турбулентни течения, околна среда, числено решение

Абстракт: При задаване на определени физически предпоставки са изведени основни уравнения за движение на газообразни замърсители, разпространяващи се в околната среда. Възникващото течение се разглежда като двуфазно, турбулентно и неизотермично. Прилага се двуфлуидна схема на течението, при което всяка една от фазите притежава собствена скорост, плътност и температура.

Библиография

  Издание

  , том 2, стр. стр. 33-39, 2015, България, ISSN 1314-5371

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nikolov, K. N., Velichkova, R. T., H.D Lien., Antonov, I. S.
  Title: Modeling of movement and heat exchange at gaseous harmful in environment
  Keywords: turbulent flow, environment, numerical solution

  Abstract: Specifying certain physical prerequisites are derived basic equations for the motion of gaseous pollutants spreading into the environment. Over rising flows is consider as a turbulent two-phase non-isothermal. It is applying two-fluid scheme of the flow, wherein each one phases having their own velocity, density and temperature.

  References

   Issue

   , vol. 2, pp. 33-39, 2015, Bulgaria, ISSN 1314-5371

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум