Оригинал (Original)
Автори: Ангелов, И. И., Митов, А. С., Кралев, Й. К.
Заглавие: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ХИДРАВЛИЧНА ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНО КОРМИЛНО УСТРОЙСТВО И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕРВОЦИЛИНДЪР
Ключови думи: хидравлична система, кормилно устройство, цифрово управление, идентификация, валидация

Абстракт: В работата са представени резултати от последователно получени модели за идентификация, приложени върху експериментално отчетени преходни процеси на хидравлична задвижваща система състоящата се от две основни звена – електрохидравлично кормилно устройство (ЕХКУ) и изпълнителен сервоцилиндър. Отчитането на преходните процеси е извършено на база на предварително планирани за целите на идентификацията експериментални изследвания, реализирани на стенд за изпитване на ЕХКУ. Показани и анализирани са съставените от авторите множества от математични модели и техните структури. Представени са процесите на валидация на съответните модели чрез анализ на характерни показатели.

Библиография

  Издание

  МНК "Сливен 2015", 2015, България, Сливен, ISBN ISSN 1314-2550

  Пълен текст на публикацията

  Autors: A, I. I., M, A. S., K, J. K.
  Title: IDENTIFICATION OF HYDRAULIC DRIVE SYSTEM WITH ELECTROHYDRAULIC STEERING UNIT AND SERVOCYLINDER
  Keywords: Hydraulic System, Steering Unit, Digital Control, Identification, Validation

  Abstract: The work presents the results obtained by sequential patterns of identification applied to the experimentally reported transient response hydraulic drive system consisting of two main units - electrohydraulic steering unit (EHSU) and executive servocylinder. Reporting of transients responses is made on the basis of pre-planned for identification purposes experimental studies carried out on test bench EHSU. Below are compiled and analyzed by the authors sets of mathematical models and their structures. Presented the processes of validation of the models by analyzing the typical indicators.

  References

   Issue

   ISC Sliven 2015, 2015, Bulgaria, Sliven, ISBN ISSN 1314-2550

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus