Оригинал (Original)
Автори: Згурева-Филипова, Д. М., Бойчева, С. В.
Заглавие: Сравнителни изследвания върху зеолитизацията на летяща пепел от ТЕЦ "AES Гълъбово" и ТЕЦ "Марица Изток 2"
Ключови думи: летяща пепел, синтетични зеолити, адсорбция на газови емисии

Абстракт: Проведени са химични и кристалографски изследвания на летящата пепел от изгарянето на местни лигнитни въглища в ТЕЦ „AES Гълъбово”. Установено е съдържание на алумосиликатната съставляваща над 70 wt.%, като около 65 % от нея са в аморфно състояние. Идентифицираните кристални фази в състава на пепелта са quartz, magnetite, hematite, mullite и anorthite. Изследванана е зеолитизацията на летящата пепел чрез алкално стапяне и хидротермална активация с различна продължителност, като е получен над 70 %-eн добив на зеолит Na-X от алумосиликатната компонента. Изследвана е специфичната площ на синтезираните зеолити по стандартен BET метод. На база на получените резултати е направен сравнителен анализ върху зеолитизацията на летяща пепел от ТЕЦ ,AES Гълъбово‘‘ и ТЕЦ ,Марица Изток 2‘‘.

Библиография

  Издание

  XX-та научна конференция с международно участие ЕМФ'2015, том 1, стр. стр. 71-78, 2015, България, Созопол, ISSN 1314-5371

  Издателските права се държат от Технически Университет-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zgureva, D. M., Boycheva, S. V.
  Title: Comparative studies on the zeolitization of fly ash from different Bulgarian power plants TPP AES Galabovo and TPP Maritza East 2
  Keywords: fly ash, synthetic zeolites, adsorption of gaseous emissions

  Abstract: Chemical and crystallographic studies on fly ash obtained by incineration of local lignite coal in TPP ‘’AES Galabovo’’ were performed. The content of aluminosilicate material is over 70% as approximately 65 % of which is in amorphous stage. In the fly ash are intentified quartz, magnetite,hematite, mullite, and anorthite in crystaline phase. It was investigated the zeolitization of fly ash through fusion-hydrothermal activation at different duration of synthesis. The obtained zeolitic yeld is over 70% of Na-X type zeolite based on the aluminosilicate content. Specific surface area of synthetic zeolites was studied with the standard BET model. Based on the results, it was performed comperative analisys of zeolitilization of fly ash from different Bulgarian power plants-TPP ‘’AES Galabovo’’ and TPP ‘’Maritza East 2’’.

  References

   Issue

   XX National Scientific Conferece with International Participation EPEPM 2015, vol. 2, pp. 71-78, 2015, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-5371

   Copyright Технически Университет-София

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Nikolov A., Geopolymers based on Bulgarian Raw materials –Preliminary Studies, International Scientific journal “Machines, Technologies, Materials”, vol.13, Issue 2, (2019) pp. 97-100 WEB ISSN 1314-507X; PRINT ISSN 1313-0226 - 2019 - в български издания

   Вид: пленарен доклад в международен форум, индексирана в Scopus