Оригинал (Original)
Автори: Хаджиев, Й. Л.
Заглавие: СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ДИНАМИКАТА НА ПОЛЕТА НА САМОЛЕТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО
Ключови думи: БЛА, самолет със съчленено крило

Абстракт: В доклада се разглежда симулационен модел на безпилотен летателен апарат със съчленено крило. Накратко е описан математичния модел на динамиката на полета на изследвания самолет. Този математичен модел е използван за създаването на симулационен модел в средата Simulink на MATLAB. Използваните аеродинамични коефициенти в модела са пресметнати по метода на дискретните вихри. Представени са резултати от извършени изследвания със създадения симулационен модел.

Библиография

  Издание

  Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv Branch, том 21, стр. стр. 145-150, 2015, България, Пловдив, ТУ-София, ISSN 1310-8271

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hadzhiev, J. L.
  Title: SIMULATION MODEL OF THE FLIGHT
  Keywords: RPAS, autonomous flight

  Abstract: In the present paper is described the simulation model of joined wing aircraft. The mathematical model of the flight dynamics of the researched aircraft is briefly described. This mathematical model is used for creating a simulation model in the Simulink environment of MATLAB. The aerodynamic coefficients for the model are calculated using a vortex lattice computational method. Results from research with the simulation model are presented in this paper.

  References

   Issue

   Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv Branch, vol. 21, pp. 145-150, 2015, Bulgaria, Plovdiv, TU-Sofia, ISSN 1310-8271

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus