Оригинал (Original)
Автори: Карапетков, С. М., Динева С. Д., Петров, И. С.
Заглавие: Компютърна симулация на аварийно спиране на автомобил с антиблокираща система (ABS)
Ключови думи: антиблокираща система (ABS), автомобил, диференциални уравнения на движение, компютърна симулация

Абстракт: В настоящата работа се изследва аварийното спиране на автомобила с антиблокираща система (ABS). Съставени са диференциалните уравнения на движение на автомобила, които са решени с програмния продукт MATLAB. Извършена е компютърна симулация на аварийното спиране на автомобила с ABS. Резултатите от числените експерименти са показани графично.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 2, брой 110, стр. стр. 52, 2015, България, Варна, ТУ-Варна, ISSN 08619727

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Karapetkov, S. M., Dineva S. D., Petrov, I. S.
  Title: Computer simulation of vehicle emergency braking with anti-lock system (ABS)
  Keywords: ABS, car,differential equations of motion of the car,computer simulation

  Abstract: This work investigates emergency braking car with anti-lock system (ABS). They are composed differential equations of motion of the car, which are determined with the software MATLAB. Carried out a computer simulation of emergency braking the cars with ABS. Results of numerical experiments are shown graphically

  References

   Issue

   Mechanics of Machines, vol. 2, issue 110, pp. 52, 2015, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 08619727

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.