Оригинал (Original)
Автори: Тошков, Е. Т.
Заглавие: Изследване на хибридна система със земно базирана термопомпа и слънчеви колектори
Ключови думи: Хибридна отоплителна система, земно базирана термопомпа, слънчеви колектори

Абстракт: Обект на дисертацията е изграждане и изследване на система за отопление на помещения със земно базирана термопомпа и слънчеви колектори при работата ѝ в различни режими. Изградена е експериментална инсталация със следните основни елементи: слънчева инсталация с плоски селективни колектори, два вертикални топлообменници (ВТО) по 50m дълбочина, термопомпа „вода-вода“, водни акумулатори и конвектор. Разработена е методика за определяне на топлотехническите характеристики на хибридната отоплителна система. Изследвано е поведението и ефективността на системата в пет режима на работа - зареждане на водните резервоари с топлинна енергия от слънчеви колектори; зареждане на един вертикален топлобменник с енергия; пряко слънчево отопление на помещение; отопление чрез земно базирана термопомпа с енергия от ВТО; отопление чрез слънчево базирана термопомпа. Проведени са числени симулации на поведението на системата при режимите, свързани с ВТО чрез комерсиалния софтуер EED за период до 25г.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-178, 2015, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Toshkov, E. T.
  Title: Investigation of a Hybrid System with a Ground Source Heat Pump and Solar Collectors
  Keywords: Hybrid Thermal System, Ground Source Heat Pump, Solar Collectors

  Abstract: Subject of the present PhD thesis is building-up and investigation of a hybrid system for space heating with ground source heat pump and solar collectors working in different regimes. The experimental installation is built-up with the following main elements: solar installation with 3 solar collectors, 2 vertical borehole heat exchangers each of a 50m depth, a “water to water” heat pump, water storages and a convector. Methods are developed for determination of the thermotechnical characteristics of the hybrid system. The behavior and efficiency of the system is investigated in 5 operation regimes: charging of water tanks with thermal energy from solar collectors; charging of one borehole with energy out of the heating season; direct solar space heating; ground source heat pump space heating; solar assisted heat pump space heating. Numerical simulations of the system behavior in the regimes with a borehole are carried out with the commercial software EED for a period of up to 25 years.

  References

   Issue

   , pp. 1-178, 2015, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: дисертация