Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, М. И., Николова, М. К.
Заглавие: Ефективност на самостоятелната работа на студентите по педагогическите дисциплини
Ключови думи: самостоятелна работа , изследователска работа , ефективност , педагогическа подготовка

Библиография

  Издание

  , 2015, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: D, M. I., N, M. K.
  Title: Effectiveness of the university students’ individual work in pedagogical courses
  Keywords: individual work, research work, effectiveness, pedagogical training

  References

   Issue

   , 2015, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.