Оригинал (Original)
Автори: Ангелов, Н. П.
Заглавие: ОПТИМИЗАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЯКОСТТА НА НАТИСК ВЪРХУ ОБРАЗЦИ ОТ ПОРЦЕЛАН
Ключови думи: течна глина, температура на печене, добавка на силикат

Абстракт: Направено е оптимизационно изследване на якостта на натиск върху проби от порцелан, разглеждани като материал за индустриалното и манифактурното изработване на двумерни (стенни плочки) и тримерни продукти (съдове). Оптимизиран е режимът на изпичане на продуктите от керамика при параметър якостта на натиск и факторите – температура на печене и добавката на силикат в течната глина при отливане в гипсовите калъпи.

Библиография

  Издание

  Journal of the Technical University – Sofia, том 21, брой 2, стр. стр. 97, 2015, България, Пловдив, ТУІсофия, Филиал пловдив, ISSN 1310-8271

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Parmakov, S. G.
  Title: OPTIMIZATION INVESTIGATIONS OF COMPRESSIVE STRENGTH ON PORCELAIN SAMPLES
  Keywords: liquid porcelain, temperature firing, silicate addition

  Abstract: Optimization is done research on the compressive strength of samples of porcelain, regarded as material for industrial development and manufacture of two-dimensional (wall tiles) and three-dimensional products (vessels). Optimized mode firing ceramic products in the parameter compressive strength and factors - firing temperature and the addition of silicate in the clay in liquid casting in plaster molds.

  References

   Issue

   Journal of the Technical University – Sofia, vol. 21, issue 2, pp. 97, 2015, Bulgaria, Plovdiv, TU-Sofia, Branch Plovdiv, ISSN 1310-8271

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание