Оригинал (Original)
Автори: Згурева-Филипова, Д. М., Бойчева, С. В.
Заглавие: Изследване на повърхностните характеристики на зеолити от летяща пепел като адсорбенти на въглеродни емисии
Ключови думи: зеолити от летяща пепел, въглеродни емисии, адсорбция, повърхност, порьозност

Абстракт: Изследвани са повърхностните характеристики на зеолити, получени чрез двустъпална алкална конверсия на въглищна пепел – алкално стапяне и хдротермален синтез, с оглед приложението им като адсорбенти на въглеродни емисии от горивни процеси. Построени са експериментални изотерми на адсорбция и десорбция на изследваните образци и чрез прилагане на Brunauer-Emmett-Teller (ВЕТ) и Barret-Joyner-Helenda (BJH) моделите е получена информация за специфичната им повърхност, обема и разпределението на порите им по размер, които са основни параметри за моделни изследвания на процесите за улавяне на СО2 чрез физична адсорбция.

Библиография

  Издание

  20 НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕМФ 2015, том 1, стр. стр. 79-86, 2015, България, Созопол, Технически Университет - София, ISSN 1314-5371

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zgureva, D. M., Boycheva, S. V.
  Title: Surface studies of fly ash zeolites for their application as carbon dioxide adsorbents
  Keywords: fly ash zeolites, carbon emissions, adsorption, surface, porosity

  Abstract: Surface characteristics of zeolites, obtained by double-stage alkaline conversion of coal fly ash – fusion and hydrothermal synthesis, were investigated in view of their application in carbon capture technologies. Experimental isotherms of adsorption and desorption of the investigated samples were measured and analyzed by standard BET- and BJH-model.Specific surface area, pore volume and pore size distribution were calculated as main parameters for the evaluation of their carbon capture ability by physical sorption.

  References

   Issue

   20 NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION FPEPM 2015, vol. 1, pp. 79-86, 2015, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1314-5371

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., индексирана в Scopus