Оригинал (Original)
Автори: Хаджиев, Й. Л., Панайотов, Х. П., Зафиров, Д. И.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АВТОНОМЕН ПОЛЕТ НА БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ
Ключови думи: БЛА, автономен полет

Абстракт: Целта на изследванията, представени в настоящия доклад, е да се извършат хардуерни симулации (Hardware-in-the-Loop) с автопилот ArduPilot, да се оценят неговите възможности за извършване на автономен полет, в т.ч. и кацане, и в последствие да се проведат полетни изпитвания за постигане на автономно кацане в реални условия. Параметрите на полета са анализирани и част от данните са представени в доклада. Полетните изпитвания за реализиране на автономно кацане дават положителен резултат.

Библиография

  Издание

  Бултранс 2014, 2015, България, Созопол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hadzhiev, J. L., Panayotov, H. P., Zafirov, D. I.
  Title: Autonomous Flight with RPAS
  Keywords: RPAS, autonomous flight

  Abstract: The aim of the research presented in this report is to carry hardware simulation (Hardware-in-the-Loop) with autopilot ArduPilot, to assess its capacity to carry out autonomous flight, including and landing, and subsequently to conduct flight tests to achieve an autonomous landing in real terms. The flight data analyzed and part of the data presented in the report. Flight tests for the realization of autonomous landing give a positive result

  References

   Issue

   BulTrans 2014, 2015, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание