Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, Т. С., Софронова, Д. А.
Заглавие: Анализ на съществуващите методи за моделиране на бримкова структура
Ключови думи: анализ, методи за моделиране, бримкови структури

Абстракт: Моделирането на бримките се основава предимно на използването на геометрични и емпирични методи. Стремежът е да се създаде връзка между диаметъра на нишката и параметрите на бримката. Известни са зависимости между потенциалната енергия и характеристиките на бримковата структура. Методът на крайните елементи може да се използва за предсказване поведението на плетивата.

Библиография

  Издание

  XII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕМФ 2007, том II, стр. стр. 115-119, 2007, България, Созопол, ISSN 1310-9405
  Autors: Stoilov, T. S., Sofronova, D. A.
  Title: Analysis of existing methods for modeling the loop structure
  Keywords: analysis, modeling, loop structures

  Abstract: Modeling the loops is based on the use of geometrical and empirical methods. The goal is to be derived relation between the diameter of yarn and parameters of the loop. There are already some dependencies between the potential energy of the knitted structures and their characteristics. The finite element method could be used for prediction the behavior of knitted structures.

  References

   Issue

   XII SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION FPEPM 2007, vol. II, pp. 115-119, 2007, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1310-9405

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.