Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н.
Заглавие: Алгоритъм за изследване на транспортните потоци от един наблюдател
Ключови думи: TRAFFIC, TRAFFIC FLOWS STUDY, INDEXES FOR TRAFFIC ANALYSIS

Абстракт: The main issue is considered in this topic: methods for traffic flows study; method of traffic flows study by an observer; necessary indexes for traffic analysis.

Библиография

  Издание

  XIV Международна научно-техническа конференция trans&MOTAUTO ’07, том 2, стр. стр. 51-53, 2007, България, Русе

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N.
  Title: ALGORITHM FOR TRAFFIC FLOWS STUDY BY AN OBSERVER
  Keywords: TRAFFIC, TRAFFIC FLOWS STUDY, INDEXES FOR TRAFFIC ANALYSIS

  Abstract: The main issue is considered in this topic: methods for traffic flows study; method of traffic flows study by an observer; necessary indexes for traffic analysis.

  References

   Issue

   XIV International Scientific and Technical Conference Trans & Motauto ’07, vol. 2, pp. 51-53, 2007, Bulgaria, Ruse

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум